Naar hoofdinhoud

Omnidex

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Omnidex BV
Keizerstraat 1
4461AN Goes

Omnidex verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Omnidex verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
  • Inhoud van case-gerelateerde communicatie;

Persoonsgegevens

Omnidex verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden

  • Het onderhouden van contact;
  • Een goede en efficiënte dienstverlening;
  • Het verrichten van administratieve handelingen;
  • Facturering;
  • Marketing;
  • Nakomen van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Omnidex verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdrachten, dan wel om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder valt ook bescherming tegen verlies van deze gegevens.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening maakt Omnidex een back-up van haar bestanden en gegevens extern bij de IT leverancier van haar systemen. Deze IT leverancier mag de gegevens slechts verwerken voor het voornoemde doel.
Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt wanneer dit nodig is om een opdracht van u uit te voeren of wanneer Omnidex aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Omnidex zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

Uw gegevens kunnen worden verwerkt buiten de EER. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. In al deze landen is dezelfde Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Buiten de EER kunnen uw gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. In dat geval is er een verwerkingsovereenkomst gesloten met de betreffende verwerkers waarin is vastgelegd dat de verwerking uitsluitend plaatsvindt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens door derden buiten de EER worden opgeslagen wanneer gebruikt wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn "EU-VS Privacy Shield" gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Omnidex zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in deze verklaring. Indien Omnidex zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, dan worden uw gegevens bewaard tot het verstrijken van deze bewaarplicht. Persoonsgegevens van personen in bedrijven waarmee Omnidex een werkrelatie onderhoudt worden bewaard tot maximaal een twee jaar na het beëindigen van de werkrelatie.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Omnidex is zich terdege bewust van het belang van de beveiliging tegen verlies van, of onbevoegde toegang tot uw gegevens. Hiertoe hanteert Omnidex een actief beveiligingsbeleid dat met regelmaat wordt herzien.

Cookies

Door het gebruik van onze website kunnen cookies aangemaakt worden en bij u op de computer, tablet of telefoon worden geplaatst, om informatie te verzamelen over bezoekersgedrag, hoe bezoekers op onze website komen, wat ze daar doen en hoe lang ze blijven. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en worden door Omnidex niet aan derden verstrekt, tenzij Omnidex daartoe om juridische redenen wordt gedwongen. Bovendien gebruiken wij cookies om onze website correct te laten functioneren. U kunt onze website bezoeken, ook als u geen cookies accepteert. U kunt in uw browser cookies altijd op elk moment verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om Omnidex een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, dan kunt u verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over de privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Omnidex.  

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten wij er onderling niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei, 2018.

Omnidex kan deze verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website van Omnidex gepubliceerd.